Buy a Coffee for khoảng không

ko-fi.com/khoangkhong
khoảng không
Dùng để trả tiền domain khoangkhong.co hàng năm, hoặc chi phí shipping nếu có tổ chức giveaway.

khoảng không's Feed

loading